Všeobecné obchodné podmienkyČlánok I

Úvodné ustanovenia

 1. Účelom týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) je úprava vzájomných práv a povinností poskytovateľa a zákazníka v súvislosti s poskytovaním služieb.
 2. Spoločnosť Epic Fail Studio, s.r.o., so sídlom Potočná 10/4, 900 91 Limbach, IČO: 50 716 484 (ďalej len „poskytovateľ“ ) prevádzkuje systém internetových stránok a informačno-komunikačných technológií na doménach a sub-doménach sa-beru.sk alebo na iných doménach vlastnených poskytovateľom (ďalej len “internetová stránka” alebo “internetové stránky”), ktorý umožňuje registrovaným užívateľom (ďalej len „zákazník“ alebo „zákazníci“) za podmienok stanovených v týchto VOP prístup k službám poskytovateľa (ďalej len “systém“).
 3. Tieto VOP predstavujú návrh poskytovateľa na uzavretie zmluvy v zmysle § 43a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“) určený zákazníkovi. Zadaním požadovaných registračných údajov na internetových stránkach a prijatím VOP poskytovania služieb kliknutím na aktivačný link uvedený v registračnom e-maile prijme zákazník návrh poskytovateľa v zmysle § 43c Občianskeho zákonníka, čím medzi poskytovateľom a zákazníkom dôjde k uzavretiu zmluvy o poskytovaní služieb v zmysle týchto VOP (ďalej len „zmluva“).
 4. Registrácia do systému je bezplatná, po registrácii sa zákazníci rozdelujú na niekoľko uživateľských skupín ( Svadobný pár, Správca miesta, Svadobná agentúra, Fotograf ) podľa ktorých majú nárok na ponúkané služby. Rozdelenie a definícia služieb je v cenníku služieb.

 

Článok II

Cenník za poskytovanie služieb

 1. Za poskytovanie služieb na príslušné časové obdobie (predplatné obdobie) je zákazník povinný zaplatiť poskytovateľovi poplatok (predplatné) stanovený v cenníku, ktorý je nedeliteľnou prílohou týchto VOP (ďalej len „poplatok“ alebo „poplatky“). Všetky poplatky a ceny sú stanovené v Euro vrátane DPH.
 2. Poplatok môže byť uhradený prostredníctvom služieb internet banking-u, platobných alebo kreditných kariet, prevodom z bankového účtu alebo iným spôsobom umožneným poskytovateľom.
 3. Zákazníkovi sú služby poskytované po pripísaní príslušného poplatku na bankový účet poskytovateľa, prípadne po identifikácii poplatku alebo spárovaní platby zákazníka.
 4. Poskytovanie služieb je začaté momentom poskytnutia prístupu k predplatenej službe a do systému a oznámenia o tomto poskytnutí zákazníkovi. Predplatné obdobie začína plynúť až momentom začatia poskytovania služieb.
 5. Po zaplatení poplatku v zmysle tohto článku budú služby poskytované zákazníkovi počas zaplateného obdobia (v zmysle cenníka). Zákazník nie je povinný zaplatené služby využívať, avšak poskytovateľ má nárok na celý poplatok bez ohľadu na to, či zákazník počas predplatného obdobia skutočne využíval služby.
 6. Zákazník potvrdzuje a súhlasí, že prípadné poskytnuté zľavy sa vzťahujú vždy len na obdobie, na ktoré boli výslovne poskytnuté.

 

Článok III

Práva a povinnosti poskytovateľa

 1. Po splnení stanovených podmienok (najmä po registrácii) bude poskytovateľ poskytovať zákazníkovi zaplatené služby počas predplateného obdobia v súlade s intervalmi stanovenými v aktuálnom cenníku poskytovateľa a v súlade s týmito podmienkami.
 2. Poskytovateľ poskytuje služby „ako sú“ s tým, že negarantuje neobmedzenú dostupnosť systému a služieb. Poskytovateľ v tejto súvislosti neposkytuje akékoľvek záruky alebo iné garancie, v rozsahu povolenom právnymi predpismi. Poskytovateľ nezodpovedá za obsah a rozsah spoplatnených častí systému a nezaručuje zákazníkovi ani rozsah ani frekvenciu s akou sa bude obsah spoplatnených častí systému meniť alebo dopĺňať.
 3. Poskytovateľ je oprávnený systém a jeho štruktúru, sekcie, časti a obsah a rozsah meniť z dôvodu vylepšovania alebo zmeny služieb. Poskytovateľ je oprávnený určitú časť služieb (časť, sekciu a pod. systému) prestať poskytovať, pozastaviť jej poskytovanie alebo ju zmeniť, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.
 4. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek dočasne pozastaviť poskytovanie služby, napr. z dôvodu bezpečnosti, vyššej moci, rozhodnutia príslušného orgánu alebo súdu, výkonu opráv a prác potrebných pre prevádzku alebo údržbu systému, bez toho, aby to bolo považované za porušenie povinnosti poskytovateľa.
 5. Poskytovateľ je oprávnený zablokovať prístup zákazníka do systému a ukončiť alebo prerušiť poskytovanie služieb, ak zákazník poruší svoje povinnosti alebo v prípade ak bude mať dôvodné podozrenie, že poskytované služby sú používané v rozpore s dobrými mravmi alebo so zákonmi Slovenskej Republiky. Túto skutočnosť je poskytovateľ povinný oznámiť zákazníkovi emailom, resp. vyzvať zákazníka na odstránenie, úpravu sporných častí.
 6. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek v prípade porušenia povinností zákazníka ukončiť túto zmluvu okamžitým odstúpením, a to doručením emailu zákazníkovi.

 

Článok IV

Práva a povinnosti Zákazníka

 1. Zákazník má po splnení stanovených podmienok (najmä po registrácii) právo na poskytovanie služby počas obdobia uvedeného pri jednotlivých službách podľa cenníka.
 2. Zákazník si je vedomý a výslovne súhlasí so začatím poskytovania služieb podľa ods. 2.4  vyššie, teda pre uplynutím zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy a podmienok (§ 7 ods. 6 písm. l) zákona č. 102/2014 Z.z.: „Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy."
 3. Komunikácia strán bude realizovaná výlučne v elektronickej forme. Akékoľvek oznámenia zákazníka a poskytovateľa sa budú považovať za doručené okamihom doručenia potvrdenia o doručení e-mailu druhej strane.
 4. Nahraním fotografií / obrázkov, videí, hudobných skladieb alebo iných diel a predmetov práva duševného vlastníctva na internetovom priestore, zákazník vyhlasuje a súhlasí s tým, že má autorské práva k fotografiám / obrázkom, videám, hudobným skladbám alebo iným predmetom práv duševného vlastníctva a súčasne týmto vyjadruje poskytovateľovi súhlas na ich používanie. Nahraním týchto fotografií / obrázkov, videí, hudobných skladieb alebo iných diel a predmetov práva duševného prijíma osoba, ktorá nahrala fotografie / obrázky, videá, hudobné skladby alebo iné diela a predmety práva duševného plnú právnu zodpovednosť za akékoľvek a všetky prípadné právne nároky tretích strán v súvislosti s uverejnením a použitím týchto poskytovateľom, ktoré poskytovateľ pre vylúčenie pochybností nevlastní, ani za ne nezodpovedá. Akékoľvek fotografie / obrázky, videá, hudobné skladby alebo iné diela a predmety práva duševného vlastníctva, ktoré nezodpovedajú vyššie spomenutým kritériám, nebudú zverejnené a / alebo môžu byť odstránené / vymazané poskytovateľom kedykoľvek a to bez predchádzajúceho upozornenia a poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť registrovaný účet zákazníka.
 5. Zákazník výlučne zodpovedá za údaje a obsah uverejnený a spravovaný na internetovom priestore poskytnutom poskytovateľom. Zákazník súhlasí s tým, že ak budú voči poskytovateľovi z dôvodu porušenia akýchkoľvek práv tretích osôb vznesené akékoľvek nároky a / alebo sankcie, zákazník tieto nároky a / alebo sankcie uspokojí a poskytovateľa v celom rozsahu odškodní.

 

Článok V.

Podmienky a spôsob reklamácie

 1. Poskytovateľ vyhlasuje, že služby bude poskytovať v kvalite, ktorú je možné rozumne očakávať s prihliadnutím na ich povahu, účel, odmenu za ich poskytovanie a podmienky používania.
 2. Zákazník je oprávnený reklamovať vady služieb u poskytovateľa v lehote 10 dní odo dňa výskytu príslušnej vady, a to prostredníctvom e-mailu na adrese helpdesk@sa-beru.sk. V reklamácii je zákazník povinný presne špecifikovať v čom spočíva reklamovaná vada a zároveň uviesť časové obdobie počas ktorého sa vada vyskytla.
 3. Reklamácia zákazníka sa považuje za opodstatnenú, ak dôjde k výpadku systému a poskytovanie služieb bude prerušené na viac ako 48 po sebe nasledujúcich hodín.
 4. Poskytovateľ je povinný doručiť zákazníkovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak zákazník má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 5. V prípade, ak je reklamácia zákazníka v súlade s ods. 5.3 opodstatnená, poskytovateľ poskytne zákazníkovi zľavu formou predĺženia poskytovania služieb o dobu, počas ktorej zákazníkovi služby neboli poskytované (nemal v dôsledku vád prístup k spoplatnenému obsahu systému). O vybavení reklamácie podľa predchádzajúcej vety je poskytovateľ povinný zákazníka informovať.

 

Článok VI.

Zodpovednosť za škodu

 1. Každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti.
 2. Poskytovateľ nezodpovedá za obsah zeverejený na internetovom priestore, ktorý bol poskytnutý zákazníkovi. (ďalej len “internetovom priestore”)
 3. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za nemožnosť prístupu k predplatenej službe spôsobenú technickými vlastnosťami zariadenia (či už z pohľadu softvéru alebo hardvéru) ani za žiadnu škodu spôsobenú nevhodnosťou zariadenia, ako ani za funkčnosť alebo prevádzku zariadenia.
 4. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek chyby (vrátane zjavne nesprávnych údajov a typografických chýb), akékoľvek prerušenia (či už kvôli dočasnej alebo čiastočnej poruche, oprave, aktualizácii alebo údržby Internetovej stránky), nepresné, zavádzajúce alebo nepravdivé informácie alebo neposkytnuté informácie zo strany zákazníka. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek priame, nepriame, následné straty, škody alebo náklady vyplývajúce z použitia, alebo spomalenia Internetovej stránky.
 5. Zákazník výlučne zodpovedá za údaje a obsah uverejnené a spravované na Internetovom priestore. Zákazník súhlasí s tým, že ak budú voči poskytovateľovi z dôvodu porušenia akýchkoľvek práv tretích osôb uvedených v čl. 4 ods. 5 VOP vznesené akékoľvek nároky a / alebo sankcie, Zákazník tieto nároky a / alebo sankcie uspokojí a poskytovateľa v celom rozsahu odškodní.

 

Článok VII.

Ochrana osobných údajov a marketingová komunikácia

 1. Spracúvanie osobných údajov zákazníka, ktorý je fyzickou osobou podlieha zákonu č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon o ochrane osobných údajov“).
 2. Užívateľ udelil súhlas so spracúvaním nasledujúcich osobných údajov: titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, korešpondenčná adresa, e-mailová adresa, mobilný telefón, pevná linka (ďalej len „Osobné údaje“).
 3. Zákazník svojou registráciou udelil poskytovateľovi súhlas na zasielanie marketingových informácii na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii.
 4. Zákazník bol informovaný o všetkých skutočnostiach v zmysle § 15 Zákona o ochrane Osobných údajov, ako aj o právach dotknutej osoby.
 5. Registrácia zákazníka na internetovej stránke je podmienená potvrdením súhlasu s týmito VOP a súhlasu so spracovaním a poskytovaním osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov. Zákazník čestne prehlasuje, že súhlas so spracovaním osobných údajov (ďalej len „súhlas“) poskytujú poskytovateľovi dobrovoľne na dobu nevyhnutnú s plnením účelu ich spracovania. Po splnení účelu spracovania budú osobné údaje spracovávané v nevyhnutnom rozsahu na interné účely poskytovateľa (napr. štatistika, prieskum a pod.) v anonymizovanej podobe a nebudú poskytnuté tretím stranám.
 6. Zákazník disponuje právami dotknutej osoby v zmysle §28 Zákona o ochrane osobných údajov a má prístup k osobným údajom poskytnutých poskytovatelovi a svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžu kedykoľvek odvolať písomným oznámením doručeným na adresu poskytovatela.
 7. Zákazník môže poskytovateľa požiadať o informácie súvisiace so zoznamom poskytnutých osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, za čo môže poskytovateľ v súlade s §29 (2) Zákona o ochrane osobných údajov požadovať primeranú úhradu, ktorá neprekročí náklady nevyhnutné na poskytnutie predmetnej informácie.
 8. Internetové stránky využívajú súbory Cookies. Súbory Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú v počítači alebo obdobnom zariadení návštevníka počas prezerania internetovej stránky. Zákazník používaním internetovej stránky súhlasí s používaním Cookies, ktoré poskytovteľ využíva v súlade s ustanovením Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/68/ES o súkromí a elektronických komunikáciách predovšetkým pre bezproblémové používanie internetovej stránky. Zákazník môže Cookies pomocou internetového prehliadača zablokovať, čo môže mať za následok obmedzenie/znemožnenie používania internetovej stránky.

 

Článok VIII.

Zánik zmluvného vzťahu

 1. Zákazník je oprávnený kedykoľvek ukončiť zmluvu a berie na vedomie, že poplatky za predplatené služby sú nevratné v prípade predčasného ukončenia registrovaného účtu ani vo forme alikvótnej časti.
 2. Poskytovateľ je oprávnený ukončiť zmluvný vzťah so zákazníkom za podmienok uvedených v bode 3.5 VOP, ako aj v prípade, ak Zákazník zneužije internetové stránky  a/alebo akúkoľvek chybu na internetových stránkach vo svoj prospech a/alebo v prospech tretej strany, a to odstúpením od zmluvy v elektronickej forme (email) na ním uvedenú emailovú adresu. Odstúpenie od zmluvy sa považuje za doručené podľa 4.3 týchto VOP
 3. Nárok na náhradu škody , ktorý vznikol ešte pred ukončením zmluvy, nie je odstúpením od zmluvy a / alebo odregistrovaním dotknutý.

 

Článok IX.

Záverečné ustanovenia

 1. Počítačový program a iné časti týchto internetových stránok podliehajú ochrane autorského práva. Zákazník sa zaväzuje zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá by mohla jemu, alebo tretím stranám umožniť akékoľvek neoprávnené zasahovanie do nich, alebo ich neoprávnené požívanie.
 2. Pri požívaní týchto internetových stránok nie je zákaník oprávnený používať žiadne mechanizmy, počítačový program, alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku internetových stránok. Zákazník môže používať internetové stránky iba v rozsahu, v ktorom nezasahuje do práv ostatných Zákazníkov, poskytovateľa a spôsobom ktorý je v súlade s jeho účelom.
 3. poskytovateľ nie je zodpovedný za žiadne chyby spôsobené zásahom tretích strán do Internetových stránok alebo v dôsledku používania Internetových stránok v rozpore s ich účelom.
 4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na jednostranné vykonanie akýchkoľvek zmien týchto VOP. Zmeny VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke.
 5. Ak sa akékoľvek ustanovenia aktuálnych VOP stanú neplatnými alebo nevykonateľnými, nahradia sa takéto neplatné a nevykonateľné ustanovenia ustanoveniami s významom, ktorý najlepšie zodpovedá významu pôvodného ustanovenia. Neplatnosť alebo nevykonateľnosť jedného ustanovenia neovplyvní platnosť ostatných ustanovení.
 6. Právne vzťahy medzi účastníkmi sa riadia týmito VOP a ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne aj príslušnými ustanoveniami iných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. V prípade styku s cudzím prvkom sa právne vzťahy spravujú ustanovenia Slovenského právneho poriadku. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku akéhokoľvek sporu z právneho vzťahu vyplývajúceho zo zmluvy, ktorú medzi sebou uzatvorili a právnych vzťahov z nej vyplývajúcich a s ňou súvisiacich, je každá zmluvná strana oprávnená domáhať sa svojich nárokov na všeobecnom súde Slovenskej republiky v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku v platnom a účinnom znení.
 7. Zákazník vyjadruje súhlas s týmito VOP registráciou na internetovej stránke a zaväzuje sa dodržiavať jednotlivé ustanovenia VOP.
 8. Zákazník udeľuje poskytovateľovi súhlas s posielaním, alebo sprístupnením faktúry (faktúr) elektronicky za poskytnuté plnenie na základe týchto VOP podľa § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov. Poskytovateľ môže posielať faktúru na elektronickú adresu účastníka zmluvného vzťahu, ktorú tento uviedol poskytovateľovi. Zákazník je povinný bezodkladne písomne oznámiť poskytovateľovi akúkoľvek zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na doručovanie elektronických faktúr, najmä zmenu e-mailovej adresy. Vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu faktúry poslanej alebo sprístupnenej elektronicky musí byť zaručená elektronickým podpisom podľa zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo prostredníctvom elektronickej výmeny údajov, ak zmluva týkajúca sa tejto výmeny ustanoví použitie postupov zabezpečujúcich vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu údajov alebo iným spôsobom zabezpečujúcim vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu údajov. Elektronickou výmenou údajov sa rozumie prenos údajov elektronickou formou z počítača do počítača s využitím schválenej normy štruktúry odkazu elektronickej výmeny údajov. Odkaz elektronickej výmeny údajov pozostáva zo súboru dielov, štruktúrovaných na základe schválenej normy, vyhotovených vo formáte čitateľnom počítačom, ktoré môžu byť automaticky a nedvojzmyselne spracované.
 9. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade pochybností sa elektronická faktúra považuje za doručenú uplynutím troch pracovných dní odo dňa preukázateľného odoslania elektronickej faktúry účastníkovi zmluvného vzťahu prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu. Ak účastník zmluvného vzťahu neobdrží elektronickú faktúru v obvyklej dobe jej doručenia, je jeho povinnosťou nahlásiť túto skutočnosť bez zbytočného odkladu poskytovateľovi. Ak účastník zmluvného vzťahu nesplní túto oznamovaciu povinnosť, faktúra sa považuje za doručenú.

 

Zverejnené: 20.02.2017